Medezeggenschap

Binnen StisamO praten ouders en personeel mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs en het te voeren beleid. Op schoolniveau is de medezeggenschapsraad (MR) het inspraakplatform; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het inspraakorgaan op bovenschools niveau.

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school. De MR praat en beslist mee over allerlei zaken die de school aangaan. Denk aan het onderwijskundig beleid, huisvesting, de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang, het zorgplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en het financiële beleid. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en de Medezeggenschapsreglementen van StisamO zijn de bevoegdheden van de MR geregeld. Er bestaan twee centrale bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit ouders en medewerkers en houdt zich bezig met dezelfde beleidsterreinen als de MR, maar dan op bovenschools niveau. U vindt hier ons GMR reglement. De GMR vergadert ca. 8 keer per jaar waarvan twee vergaderingen met de voorzitter van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

De GMR bestaat op dit moment uit zeven leden. Vier personeelsleden en drie ouderleden. Er is een vacature. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, schroom niet om contact met ons op te nemen. 

Samenstelling GMR

Dominique van Dam  Voorzitter  Ouder Stap voor Stap
Pepijn Raats  

Ouder De Okkernoot
(tevens lid van de mr)

Jolande de Vries  

Ouder De Klimboom
(tevens lid van de mr)

Vacature    
Janette Huisman Plaatsvervangend voorzitter Leerkracht Stap voor Stap
Bernadette Clemens Leerkracht SamSam
Fred Eissing   Leerkracht & mr-lid bij De Esdoorn, contactpersoon De Zonnepoort
Esther Overkleeft   Leerkracht SamSam

 

Vergaderdata en -locatie

Datum   Locatie
 12 december 2016  De Zonnepoort
 6 februari 2017  De Klimboom
 27 maart 2017  De Okkernoot
 15 mei 2017  SamSam
 26 juni 2017  De Esdoorn