Raad van Toezicht

Op 7 februari 2013 is er een bestuurlijke verandering binnen StisamO opgetreden. Vanaf deze datum heeft de stichting een Raad van Toezicht en een professioneel bestuurder. De bestuurder bestuurt de organisatie en is als schoolbestuur tevens eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de taken en het beleid van de bestuurder, adviseert de bestuurder en is werkgever van de bestuurder. Tot voor kort was het zo dat het schoolbestuur beide functies (dus toezicht houden en besturen) zelf vervulde, al was de dagelijkse leiding van de organisatie wel overgedragen aan de algemeen directeur.

De verandering in de bestuursvorm heeft te maken met de invoering van de nieuwe wet Goed onderwijs, Goed bestuur. Die wet schrijft o.a. voor dat een schoolbestuur geen toezicht op zichzelf mag houden en dat bestuur en toezicht derhalve strikt van elkaar gescheiden moeten worden. Los van de wettelijke voorschriften vonden bestuur en algemeen directeur van StisamO dat een nieuw bestuursmodel ook beter aansloot bij de manier waarop er in de praktijk al werd samengewerkt.

In het afgelopen jaar is er een aanpassing van allerlei reglementen en van de statuten voorbereid. Zowel de GMR van StisamO als de gemeente Overbetuwe zijn tijdens het veranderingsproces regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en beide partijen hebben ook advies gegeven over de profielen van de toezichthouders en de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. Voordat de bestuurlijke situatie op papier echt gewijzigd was, hebben bestuur en algemeen directeur het afgelopen jaar al zoveel mogelijk volgens de nieuwe verhoudingen gewerkt.