Visie

Kindgerichtheid: iedereen is welkom, aandacht voor verschillen, positieve benadering, zelfverantwoordelijkheid, veiligheid, ouders als partners 

•Ieder kind is welkom op onze scholen.
•Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Wij stimuleren kinderen om initiatieven te nemen, fouten te durven maken en uitdagingen aan te gaan.
•Veiligheid en geborgenheid zijn basisvoorwaarden voor een optimale ontwikkeling. Ieder kind moet met plezier naar school gaan, zichzelf durven en kunnen zijn. Daarom werken wij aan een positief en prettig leer- en werkklimaat.
•Er is respect voor verschillen tussen kinderen. Kinderen leren om vanuit een positieve benadering rekening te houden met elkaar, begrip en aandacht te hebben voor elkaar. In het onderwijs kijken we specifiek naar de competenties van het individuele kind.
•School en ouders zien wij als partners in de ontwikkeling van onze leerlingen. Bestuur, directie, personeel en ouders geven in goede onderlinge samenwerking en in een open dialoog met elkaar vorm aan de doelen en inrichting van de scholen. 

Maatschappijgerichtheid: verbinding, verscheidenheid, samenwerking, actualiteit, respect, code goed bestuur 

•Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met de samenleving, dat zij daarin kunnen en willen participeren en daarin een eigen plaats innemen. Het inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, goede contacten en samenwerking met de omgeving van de scholen zijn daarin vanzelfsprekend.
•Wij besteden actief aandacht aan de verscheidenheid in de maatschappij en besteden in ons onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden.
•Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d. Ons onderwijs stimuleert actief burgerschap.
•We hebben respect voor en besteden aandacht aan verschillen tussen mensen. Kinderen, ouders en personeel voelen zich thuis op onze scholen en gaan respectvol met elkaar om.
•Wij handelen vanuit de code Goed Bestuur en leggen publieke verantwoording af over onze resultaten. 

Opbrengstgerichtheid: kwaliteit, opbrengstgericht, professionaliteit, groei, veelzijdig onderwijs op maat, optimale toerusting voortgezet onderwijs 

•Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. De ontwikkeling van leerlingen en de opbrengsten van ons onderwijs worden systematisch gevolgd.
•Kwaliteit heeft vooral betrekking op de primaire processen: het onderwijs en de leerlingenzorg. We zoeken altijd naar manieren om het beter te doen.
•Op onze scholen heerst een opbrengstgerichte cultuur waarin iedereen aanspreekbaar is op een professionele houding: we voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons onderwijs.
•We geven ruimte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en benutten talenten optimaal: professionele groei is voor ons uitgangspunt.
•Onze leerkrachten bieden onderwijs op maat. De ontwikkeling van het individuele kind is vertrekpunt.
•Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief èn sociaal/emotioneel en fysiek.
•Onze leerlingen worden op alle gebieden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs. We helpen elk kind met het vinden van de juiste plaats in het vervolgonderwijs. 

Toekomstgerichtheid: vernieuwend onderwijs, moderne methoden, koploper op ICT-gebied, continue verbetering 

•Ons onderwijs is vernieuwend, staat goed bekend en kent diverse onderwijsconcepten.
•Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt.
•Wij zijn koploper op het gebied van ICT.
•De organisatie is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren. 

Onze gezamenlijke visie is door onze scholen vertaald in een schoolspecifieke visie en aanpak. Voor meer informatie daarover kunt u de afzonderlijke websites van de scholen bekijken.